So sánh nhanh Type vs Interface trong TypeScript

rate
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
rateNumber

So sánh nhanh Type vs Interface trong TypeScript

Cú pháp:

- interface: interface MyInterface { ... }
- type: type MyType = ....

Mở rộng:

- interface: Có thể kế thừa từ các interface khác.
- type: Không hỗ trợ mở rộng.

Tạo mới:

- interface: Cho phép khai báo mới với tên đã tồn tại.
- type: Gây ra lỗi nếu tên đã tồn tại.

Tính năng bổ sung:

- interface: Mô tả đối tượng và hàm.
- type: Mô tả union types, intersection types và literal types.

Thụt lề và định dạng:

- interface: Không yêu cầu định dạng cụ thể.
- type: Yêu cầu thụt lề và định dạng chính xác.

Khi nào sử dụng:

- interface: Mô tả cấu trúc dữ liệu công khai hoặc kế thừa.
- type: Sử dụng cho union, intersection và kiểu dữ liệu tái sử dụng.
 
Vậy nên, sử dụng interface trong trường hợp mô tả cấu trúc dữ liệu của các mục trả về là phù hợp. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng type tùy thuộc vào tình huống cụ thể.
 
Từ khoá: lập trình, javascript, react, javascript lodash, thatthuvi, thật thú vị, nguyễn phúc bảo châu, baochau, baochau9xx, nextjs, react native, học lập trình.
 
Bài viết liên quan