Cách tạo một drag-and-drop board tương tự Jira với Next.js và react-beautiful-dnd

Hãy cùng nhau xây dựng một ứng dụng drag-and-drop đơn giản bằng cách sử dụng Next.js và thư viện react-beautiful-dnd

So sánh nhanh Type vs Interface trong TypeScript

Sử dụng interface trong trường hợp mô tả cấu trúc dữ liệu của các mục trả về là phù hợp, cũng có thể sử dụng type tùy thuộc vào tình huống cụ thể